Pottery

Dakshinachitra, originally uploaded by johnson81385.

Advertisements